Doel

Wij ondersteunen instellingen en personen die onderwijs en opleiding bieden aan jongeren in derde wereld landen.

Wij bieden de hulpvragende(n) informatieve en financiële hulp.

Wij streven hierbij naar een structurele financiering, sterke organisatie, betrokken vrijwilligers en continuïteit.

 

Beleidsplan van de Stichting HEY.

Het doel van de Stichting HEY is:

Het ondersteunen van instellingen en personen met betrekking tot het bieden van onderwijs en opleiding aan jongeren in derde wereld landen.

HEY stelt hiervoor middelen beschikbaar aan personen, instellingen, verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met scholing of ontwikkeling van bovengenoemde jeugdige personen. Het is de bedoeling dat deze middelen aan individuele projecten verschaft worden en dus niet aan de algemene financiering van bedoelde instellingen etc.

De aanvraag voor ondersteuning voor projecten wordt doorgaans mondeling gedaan door personen uit derde wereld landen. Deze aanvraag wordt (al dan niet in samenwerking met de aanvrager) door een van de bestuursleden omgezet in een schriftelijke aanvraag.

Het voltallige bestuur beslist hierna hoe de aanvraag gehonoreerd wordt.

Het Bestuur komt hiervoor op regelmatige wijze bijeen. Zo nodig bezoeken bestuursleden projecten om de beoordeling van aanvragen, toekenningen en afwijzingen te onderbouwen. Elk project dient na afloop en waar relevant ook tussendoor geëvalueerd te worden.

HEY tracht haar doel te bereiken uit giften en subsidies.

Het bestuur streeft er te allen tijde naar ervoor te zorgen dat de totale kosten van HEY in een redelijke verhouding staan tot de totale uitgaven.

Het bestuur bestaat uit drie leden. Er is geen familieverwantschap tussen de bestuursleden.

De jaarrekening van de Stichting wordt telkenjare gecontroleerd en goedgekeurd door het voltallige bestuur en na goedkeur op haar website gepubliceerd.